Ontwikkelingsstimulering

Stibco
Stibco staat voor Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) en is gevestigd in Bodegraven. Hun missie is: het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, opdat zij zich verder kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Hiervoor ontwikkelt StiBCO methoden die passen binnen het sociaal-constructivistisch denken (samen ontwikkelen en leren van elkaar). Hun basis is en blijft het uitgaan van de mogelijkheden die het kind/de jongere biedt!

Professor Reuben Feuerstein
Eén van de hoogleraren waarop Stibco zich baseert is Prof. Reuven Feuerstein. Professor Feuerstein biedt ouders een perspectief door te stellen dat ieder kind, ongeacht zijn of haar ontwikkelingsachterstand altijd op een hoger niveau van functioneren kan worden gebracht. Ontwikkeling ziet Feuerstein niet als een spontaan proces, hij stelt dat voor optimale ontwikkeling passende begeleiding nodig is. Feuerstein benadrukt dat juist ouders bij uitstek geschikt zijn deze begeleiding te geven. Zo ontwikkelde hij een methode waarbij hij de opvoeders ondersteunt bij het vorm geven van deze begeleiding. Ouders kunnen door deel te nemen aan de oudertraining in de gelegenheid gesteld worden zich te bekwamen in de methode om deze vervolgens binnen de thuissituatie toe te passen. Meer info: www.stibco.nl

feuerstein

Denkstimulering
Uitgangspunt van Denkstimulering is dat elk kind een onbeperkt leervermogen kent (geen plafond) en het recht heeft zich te ontwikkelen. Het leervermogen ontwikkelt zich op het moment dat een kind gaat begrijpen en voelen hoe en waarom het leert en zo de beschikking krijgt over een cognitief gereedschap dat hem leert te leren. Zo wordt kennis gereedschap dat thuis, maar ook buiten en op school belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind op alle levensterreinen. Het aanleren van deze gereedschappen vergt een activerende interactie en een aanpak die aanzet tot het actief verwerken van de aangeboden leerervaringen. Daarnaast is een ontwikkelingsgerichte opvoeding noodzakelijk. De methode vereist tevens dat het gehele netwerk van het kind ingezet wordt om te komen tot een optimaal gebruik van deze cognitieve gereedschappen. Het Denkstimuleringsprogramma baseert zich op de door Prof. Pnina Klein en Prof. R. Feuerstein ontwikkelde theorie van het geloof in veranderbaarheid en de onbeperkte behoefte van ieder kind om zich te ontwikkelen. Een theorie die ervan uitgaat dat de sociaal-emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren is door tussenkomst van de opvoeder.

Gerda van Trigt geeft denkstimulering aan kinderen tussen 1 en 6 jaar, in haar praktijk in Helmond. Ze werkt volgens het gedachtegoed van Professor Pnina Klein. Zij gebruikt de mediatie-theorie van professor Reuven Feuerstein als basisgedachte voor haar MISC-concept. Wil je meer weten? Kijk op haar website: www.denkstap.nl Telefoonnummer: 0492-661157, e-mail: info@denkstap.nl.

Stichting Scope
Stichting Scope heeft als doelgroep alle kinderen met een duidelijk vertraagde ontwikkeling, in het bijzonder kinderen met Downsyndroom, en hun ouders. Hun doelstelling is het Stimuleren van de Communicatieve en Cognitieve Ontwikkeling van de doelgroep, alsook het bevorderen van hun Participatie en Emancipatie. Stichting Scope biedt kinderen en ouders perspectief op ontwikkeling met behulp van een mediërende opvoedingsstijl, early intervention en ontwikkelingsgericht onderwijs. Meer info: www.stichtingscope.nl